Ciljevi:

  • Šumoposjednik na zemljištima u Republici Hrvatskoj
  • Ulaganje i akvizicije u cilju upravljanja resursima šuma i poljoprivrednog zemljišta na teritoriju Republike Hrvatske
  • Predvidiva dobit dobivena aprecijacijom i revalorizacijom zemljišta u odnosu na ostale članice EU
  • Dodatni prihodi iz EU Subvencija po kvotama za ekološku proizvodnju putem operativnih kompanija